Profi kozmetikumok otthonra

Adatvédelmi szabályzatunk az Ön érdekében született. Kérjük, figyelmesen olvassa el a szöveget, hogy megismerje a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogait, lehetőségeit, kötelezettségeit!

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Cookiekról szóló tájékoztató

1. FŐBB FOGALMAK

1.1. TRESZ ÁGNES E.V. KISADÓZÓ

 • székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 17.
 • nyilvántartási szám: 51773632
 • adószám: 68456054-1-41
 • e-mail: rendeles@kremvilag.hu
 • telefon: +36/30-966-1111.

A Tresz Ágnes E.V. 2017. szeptember 1. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett egyéni vállalkozás. Fő tevékenysége kozmetika, szépségápolás; melléktevékenysége csomagküldő, internetes kiskereskedelem (továbbiakban Webáruház).

1.2. Honlap: a https://kremvilag.hu címen elérhető és a Tresz Ágnes E.V. által fenntartott és üzemeltetett honlap.

1.3. Webáruház: a Tresz Ágnes E.V. által működtetett https://kremvilag.hu/, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

1.4. Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói. Minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik. Vagy bármilyen, a Tresz Ágnes E.V. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz (továbbiakban Felhasználás).

1.5. Ügyfelek: a Tresz Ágnes E.V.-vel bármilyen termék, szolgáltatás tárgyában, a Webáruházban kötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek.

1.6. ASZ: a jelen adatvédelmi szabályzat és annak mindenkori, hatályos változata.

1.7. Személyes adat: a természetes személyű Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat. Így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata. Valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.8. Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat. Így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.9. Adat: a Személyes adat és az Egyéb adat összessége.

1.10 Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.

1.11 Különleges adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, illetve az Egyéb adat körébe és, ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.

1.12 Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.13 Adatkezelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

1.14 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.15 Adatfeldolgozó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy, amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.

1.16 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

1.17 Adattovábbítás: Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.18 Hozzájárulás: a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen ASZ Honlapon történő közzététele és az ASZ módosításának a jelen ASZ 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

2. AZ ASZ ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA

2.1 Jelen ASZ a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

2.2 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében jelen ASZ célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. Jelen ASZ a hatálybalépés napján lép életbe. A hatálybalépés napja a jelen ASZ Honlapon történő közzétételének napja. Az ASZ rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.3 A Tresz Ágnes E.V. fenntartja magának a jogot az ASZ módosítására, biztosítja, hogy a hatályos ASZ a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos ASZ rendelkezései az irányadóak.

2.4 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és elfogadják a jelen ASZ rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az ASZ szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1 Az Adatkezelés biztonsága: A Tresz Ágnes E.V. az Adatokat bizalmasan kezeli, és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Tresz Ágnes E.V. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen ASZ-ben közzéteszi azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kogens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag Tresz Ágnes és a Tresz Ágnes E.V.-vel munkaviszonyban álló egyéni munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. A Tresz Ágnes E.V. az Adatkezelés során Adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Tresz Ágnes E.V. Adatot csak a Felhasználó, illetve az Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A Tresz Ágnes E.V. az általa kezelt Adatokat – a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve – harmadik személynek csak a Felhasználó vagy az Ügyfél előzetes engedélyével ad át. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt a Tresz Ágnes E.V. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

3.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig alkalmazott. A Tresz Ágnes E.V. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

3.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy a Tresz Ágnes E.V. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze a Tresz Ágnes E.V. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

3.5 Az Adatok tárolása: A Tresz Ágnes E.V. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen a hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalához, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

3.6 A Felhasználó, illetve Ügyfél tájékoztatása: A Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére Tresz Ágnes E.V. kizárólag jelen ASZ-ben és e-mailben ad tájékoztatást a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adata kezelésének céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az esetleges Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tresz Ágnes E.V. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

3.7 Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tresz Ágnes E.V. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél úgynevezett szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni.

3.8 Különleges adat kezelése: a Tresz Ágnes E.V. különleges adatot a Felhasználóktól, illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

3.8 Az Ön személyes adatainak védelme a Tresz Ágnes E.V. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény). Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

4. ADATKEZELÉS

4.1 A Tresz Ágnes E.V. a Felhasználókról és az Ügyfelekről semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a Felhasználók, illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó, illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett cookie-t helyez el. A cookie-t a Felhasználó, illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A sütik fajtái:

 • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik, amelyek nélkül az honlap nem működne funkcionálisan
 • Használatot elősegítő sütik, melyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
 • Teljesítményt biztosító sütik, melyek információkat gyűjtenek a felhasználó által látogatott weboldalon belüli viselkedésről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

Közösségi oldalak

 • Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
 • Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált Facebook/ Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 • Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

4.2 A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el. A Felhasználónak a regisztráció során kötelezően meg kell adnia a következő Adatait: a Felhasználás helye (ország, város, kerület), a Felhasználó Személyes adatai vagy Egyéb adatai, illetve azok meghatározott köre. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Honlapon történő regisztrációhoz automatikusan megadja a Tresz Ágnes E.V., mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen.

4.3 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamely Szerződés megkötése előtt, illetve megkötése során köteles a Tresz Ágnes E.V. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét megadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Szerződés bármilyen ok miatt nem jön létre, a Tresz Ágnes E.V. az általa megadott Személyes és/vagy Egyéb adatokat marketing- és statisztikai célokra jogosult felhasználni.

4.4 Regisztrációhoz kötött Felhasználás esetén a Felhasználó az Adatait bármikor módosíthatja vagy törölheti a Bejelentkezés menüpont ”Saját profilom” szekciójában. Az Adatok kezelésének időtartama ebben az esetben a regisztráció törléséig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Tresz Ágnes E.V. kizárólag saját statisztikai és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.5 A Felhasználónak lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Felhasználó az Adatkezeléshez való hozzájárulását a hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Tresz Ágnes E.V. által meghatározott Személyes adatait vagy Egyéb adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja, illetve véglegesen leiratkozhat a hírlevélben található „Leiratkozás a hírlevélről” gombra kattintva. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait a Tresz Ágnes E.V. kizárólag saját statisztikai és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.6 Ha cégünk ajándéksorsolást (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulás alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját, adóazonosító jelét. A játékban való részvétel önkéntes. A személyes adatok kezelésének célja: a nyereményjáték lebonyolítása, nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a cég marketing feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként az adatkezelő IT szolgáltatója szerverszolgáltatást, könyvvitelt végző munkavállalói, futárszolgálat munkavállalói. A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorolás végelszámolásáig, nyertes adatai esetén 8 év a számviteli iratok megőrzése céljából.

4.7 A Felhasználó, illetve az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről. Valamint írásban vagy elektronikusan kérheti Adatainak helyesbítését. Illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A Tresz Ágnes E.V. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói, illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

4.8 Az Adatot a Tresz Ágnes E.V. törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten kéri vagy, ha az adatkezelés célja megszűnt.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzi.
A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 5 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év

6. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

6.1 Szállító (termékvásárlása esetén)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

A lehetséges adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségei:

 • Legfőbb szállítónk: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

6.2 Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., +36 1 432-3232, support@dotroll.com.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások. Valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7. PANASZKEZELÉS

7.1 A weboldal vásárlója és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintettje vagy a cég szolgáltatásait igénybe vevők, esetlegesen panasztételi lehetőséggel élhetnek.

7.2 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja. Vezeték- és keresztnév az azonosítás és kapcsolattartás céljából, e-mail cím és telefonszám a kapcsolattartás érdekében. Számlázási név és cím az azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

7.3 A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

7.4 A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul,
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése,
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk,
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

8. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

8.1 A jelen ASZ a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült. Különös tekintettel az információs

 • önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (”Adatvédelmi törvény”),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre,
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
 • valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (”Ptk.”,”Jogszabályok”).

A jelen ASZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1 A jelen ASZ értelmezésére a magyar jog az irányadó.

9.2 A jelen ASZ bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ASZ többi részének érvényességét nem érinti.

9.3 A Felhasználó illetve az Ügyfél adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).

9.4 Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és a Tresz Ágnes E.V. között az Adatkezeléssel vagy a jelen ASZ-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

A jelen ASZ kelte és hatályba lépésének napja: Budapest, 2020. november 02. napja.