Profi kozmetikumok otthonra

Ha Ön vásárlója, felhasználója szeretne lenni Webshopunknak, kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeinket. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Ez a dokumentum elektronikusan kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül rögzítésre és megkötésre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő/Felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

A Megrendelő/Felhasználó a vásárlás gomb megnyomásával elismeri, hogy jelen ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte, annak feltételeit elfogadta.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, HATÁLY

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.kremvilag.hu honlapot (”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (”Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá az

Tresz Ágnes Egyéni Vállalkozással („TRESZ ÁGNES E.V.”) székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 17., fszt. 7.; nyilvántartási szám: 51773632, adószám: 68456054-1-41, e-mail: rendeles@kremvilag.hu, telefon: +36/30-966-1111).

akár az Üzletben, akár a Honlapon működő webáruházban (”Webáruház”) kötött adásvételi szerződés (”Adásvételi szerződés(ek)) vagy bármilyen más szerződés (”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő vásárlókra, (”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A Honlap üzemeltetője a Tresz Ágnes E.V.

1.2 A Tresz Ágnes E.V. 2017. szeptember 1. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett egyéni vállalkozás, melynek fő tevékenysége kozmetika, szépségápolás, valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelem (továbbiakban Webáruház) szolgáltatás.

1.3 A jelen ÁSZF magyar nyelven, határozatlan időre jött létre és a hatálybalépés napjától visszavonásig érvényes (”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételi napja, azaz 2020. november 02. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

1.4 A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.5 A Tresz Ágnes E.V. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Tresz Ágnes E.V. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.6 A Tresz Ágnes E.V. minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a honlapjának oldalain megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A termékekhez tartozó leírások, jellemzők nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, annak pontatlanságáért a Tresz Ágnes E.V. felelősséget nem vállal.

1.7 A Tresz Ágnes E.V. ügyfelei a termékekből árufajtára és mennyiségre vonatkozó korlátozás nélkül vásárolhatnak.

2. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap a Tresz Ágnes E.V. által üzemeltetett és karbantartott, a Tresz Ágnes E.V. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Tresz Ágnes E.V. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Tresz Ágnes E.V. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Tresz Ágnes E.V.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a Tresz Ágnes E.V. arculatába, profiljába illő, témájában, tartalmában, minőségében a Tresz Ágnes E.V. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imázsával összeegyeztethető módon alakítsa ki. A Tresz Ágnes E.V. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (”Tartalmi és formai elemek”) a Tresz Ágnes E.V. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Tresz Ágnes E.V. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével, átlinkelést biztosítva, jogosult felhasználni, feldolgozni. Így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (”ASZ”) részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (”Jogsértés”).

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Tresz Ágnes E.V. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő hét naptári napon belül fizeti ki a Tresz Ágnes E.V. ERSTE Banknál vezetett bankfiókjába. Számlaszáma: 11600006-00000000-94348714.

2.6 Továbbá a Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő egy naptári napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint/kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint/egyéb formai elem (pl. logó) eltávolítása, másolása stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint/tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint/minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás.

2.7 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 2.6 bekezdésben foglalt büntetési tételek a Jogsértés súlyával arányban álló büntetési tételek. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Tresz Ágnes E.V. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Tresz Ágnes E.V. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 Jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a Tresz Ágnes E.V. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (”Vevő”) által akár írásban, akár szóban, akár ráutaló magtartással, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött Adásvételi szerződésre vonatkoznak.

3.2 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Adásvételi szerződést a legalább 16. életévét betöltött ügyfél köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”), tehát az Adásvételi szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. 16. életévét be nem töltött Vevő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Adásvételi szerződést.

3.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy személyes vásárlásra és a Webáruházban megrendelt áru személyes átvételére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kerülhet sor.

3.4 Az Adásvételi szerződések tárgyait szépségipari/kozmetikai termékek (”Termék(ek)”) képezik.

3.5 Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban a vásárlást az év minden napjának 24 órájában meg lehet valósítani, de a kiküldés csak munkanapokon történik. Továbbá Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az Üzletben, illetve a Webáruházban az adott időpontban megtalálható/elérhető/készleten lévő Termékekből vásárolhat. Vevő tudomásul veszi, hogy a különböző kedvezményes kártyákkal rendelkező vásárlók árai eltérhetnek egymástól.

3.6 Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban a megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a termék vásárlási felülete tartalmaz tájékoztatást.

3.7 Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót. A szállítási költség minden esetben a vásárlót terheli, ezeket a feltüntetett fogyasztói árak nem tartalmazzák.

3.8 Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékek vásárlásához a Honlapon regisztrálni kell. Természetes személy Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a lakcímet, a kiszállítás helyét, az e-mail címet és telefonszámot. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció során a saját, működő e-mail címét, továbbá a saját, tényleges személyes adatait és elérhetőségeit köteles megadni. (Vevő az adatvédelmi tájékoztatónkat megtekintheti itt.)

3.9 Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Tresz Ágnes, illetve munkatársai jogosultak a kapott adatokat ellenőrizni, mint CLUB és VIP kártya szám, és a kedvezményeket érvényesíteni.

3.10 Vevő tudomásul veszi, hogy webáruházunkban minden vásárlás után számlát állítunk ki, amelyen a vásárló nevét, címét fel kell tüntetnünk.

3.11 Vevő elfogadja, hogy a Termékért vételárat (a továbbiakban: ”Vételár”) köteles fizetni.

3.12 Vevő elfogadja, hogy a Vételár megegyezik a Szerződés megkötésének napján a Webáruházban a Termék elnevezésénél és/vagy leírásánál és/vagy fényképénél feltüntetett vételárral. A Vevő elfogadja, hogy a vételártól eltérni nem lehet. Vevő elfogadja, hogy a vételárat a Webáruházban rendelt Termék esetén előre utalással, vagy utánvéttel lehet kiegyenlíteni.

3.13 Vevő tudomásul veszi, hogy halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség. Vevő elfogadja, hogy a Vételárat sem a Szerződés megkötését megelőzően, sem azt követően nem kifogásolhatja.

3.14 Az Üzletben történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai: A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Tresz Ágnes E.V. a Termék átvételét követő 14, azaz tizennégy napon belül az Üzletbe visszavitt, kifogástalan állapotú, állagú és bontatlan, továbbá szakszerűen tárolt, sérülésektől és károsodásoktól mentes, bizonyos esetekben csak az összes tartozékkal, kiegészítővel, garanciális és egyéb okmányokkal visszaküldött Terméket cserél ki vagy annak vételárát adja vissza a Vevőnek. Más esetekben cserére, árleszállításra, pénz visszafizetésre nincs lehetőség.

3.15 Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy azon Termékeket, melyek bontatlansága – a gyári csomagolásból eredően – már a Termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, a Tresz Ágnes E.V.-nek nem áll módjában visszavenni.

3.16 A Webáruházban történt vásárlástól való elállás eljárási szabályai: Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban vásárolt Termékektől való elállás esetén a terméket 14, azaz tizennégy napon belül saját költségén köteles a Tresz Ágnes E.V.-hez visszajuttatni. A Tresz Ágnes E.V. ez esetben fenntartja magának azt a jogot, hogy azon Termékeket, melyek bontatlansága – a gyári csomagolásból eredően – már a Termék megvásárlásakor sem ellenőrizhető, nem veszi vissza. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Tresz Ágnes E.V.-nek a portósan vagy utánvétellel visszaküldött csomagokat nem áll módjában átvenni, azokat minden esetben visszaküldi a feladónak.

3.17 Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha visszaküldésre kerül sor és a kiszállítás ingyenesen történt, a Vevőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Tresz Ágnes E.V. elengedett a csomagpontra történő szállításkor.

3.18 A Webáruházban történt vásárlásra egyebekben a 45/2014 Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

3.19 Vevő tudomásul veszi, hogy joghatályos elállás esetén a Tresz Ágnes E.V. 8, azaz nyolc munkanapon belül utalja vissza a Termék(ek) vételárát a Vevő által írásban megadott bankszámlára.

3.20 Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételekor köteles megvizsgálni a Termék csomagolását, mennyiségét, sértetlenségét. Vevő tudomásul veszi, hogy mennyiségi kifogást az Üzletben vásárolt Termék esetén csupán a Termék átvételével egyidejűleg, Webáruházban rendelt Termék esetén a Termék átvételét követő 3, azaz három munkanapon belül érvényesíthet.

3.21 Vevő tudomásul veszi és elfogadja abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette vagy a használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen a Tresz Ágnes E.V. részére visszajuttatni, az elállási jog nem illeti meg.

3.22 Vevő tudomásul veszi, hogy a Tresz Ágnes E.V. a Termékeknek forgalmazója, de nem gyártója, előállítója. Erre tekintettel a Tresz Ágnes E.V. nem vállal semmilyen felelősséget a Vevőnek vagy harmadik személynek a Termék által okozott károkért, így nem felel semmilyen testi sérülés vagy egészségkárosodás miatt bekövetkező vagyoni, nem vagyoni és egyéb károkért sem.

3.23 Vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges sérülések vagy egészségkárosodás miatt kártérítési vagy egyéb igényt a Tresz Ágnes E.V.-vel szemben sem polgári peres, sem más jogi eljárásban nem érvényesíthet

3.24 Vevő tudomásul veszi, hogy a Webáruházban rendelt Termékeket Tresz Ágnes E.V. elsősorban a FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. csomagküldő szolgáltatással szállítja az Ügyfél által megadott címre.

 • FoxPost csomagküldő pont,
 • FoxPost házhozszállítás,

3.25 Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Tresz Ágnes E.V. a kiszállítást csak Magyarország területén belül vállal.

3.26 Vevő az Adásvételi szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja, hogy a szállítással kapcsolatos csomagolási és szállítási költségek (”Szállítási költségek”) a Vevőt terhelik. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a FoxPost csomagküldő kiszállítási szabályai vonatkoznak a kézbesítésre.

3.27 Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás díjszabása a következőképpen alakul:

 • 30.000.-Ft feletti vásárlást meghaladó számla összegű rendelés előre utalása esetén a kiszállítás ingyenes a FoxPost csomagküldő pontjaira;
 • FoxPost: átvétel csomagponton 1200,- Ft.
 • FoxPost házhozszállítás: 3290,- Ft.

3.28 Vevő tudomásul veszi, hogy a leadott megrendelés legkésőbb 5 munkanapon belül kerül kiszállításra.

4. ELÁLLÁSI JOG KORLÁTAI

Kifejezetten felhívjuk Tisztelt Vevőink figyelmét, hogy elállási jogukat nem gyakorolhatják olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhetők vissza.

4.1 Elállási jog nem gyakorolható a jogszabály rendelkezései alapján az alábbi esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

5.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

5.3 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

5.4 A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Tresz Ágnes E.V. azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. 5.5 Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Tresz Ágnes E.V. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Ügyfélnek átadja.

5.6 A Tresz Ágnes E.V. az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Tresz Ágnes E.V. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

6. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Tresz Ágnes E.V. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Tresz Ágnes E.V.-vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. Az ide írott bejegyzésekre a Tresz Ágnes E.V. 30 napon belül írásban válaszol.

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20. Internetes elérhetőség: www.nfh.hu

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet Tresz Ágnes E.V székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: +36 1 488 21 86 Telefon: +36 1 488 21 31

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

Kelt: Budapest, 2020. november 02.